Beschrijving: Beschrijving: kunstmarkt Bergen 5

 

kunstmarkten in Bergen

gelijktijdig met de Kunst10Daagse 2022

hedendaagse kunst in een sfeervol dorp

 

Klik hier naar:

tijden en data

Contact

Links

Aanmelden voor deelname als kunstenaar

Algemene voorwaarden Kunst10daagse markten

 

Beschrijving: Beschrijving: kunstmarkt Bergen 1

 

Beschrijving: Beschrijving: Pijl

 

Kwaliteit en sfeer sinds 1987

In de fraaie omgeving van het oude hart van het kunstenaarsdorp Bergen, strijken op de zondagen gelijktijdig met de Bergense Kunst10daagse rond de ruďnekerk zo’n 30 kunstenaars neer. De geschiedenis ervan grijpt terug tot 1993.

 

De goed gevulde kramen bieden de bezoekers een ruime variatie in stijl en techniek. Schilders, tekenaars, grafici, sieradenmakers en keramisten; ze zijn allemaal te bewonderen in de schaduw van de oude toren. En er is eerlijke straatmuziek van hoog niveau.

 

Geen van de twee markten is volledig hetzelfde. Veel kunstenaars wisselen. Ieder jaar zijn er tientallen nieuwe gezichten. Hoe dan ook wordt het weer een kunstzinnig feestje daar in het dorp tussen polder en duinen.

Tijden en data

11 tot 17 uur (opbouw vanaf 09:30 uur)

Derde en vierde zondag in oktober.

 

Contact

niet bellen, maar mailen! (behalve voor noodgevallen op marktdagen)

Paul Marselje (inschrijvingen)

Denys van Hullelaan 30, 2015 GN Haarlem

06–10 66 73 84

kunstmarktbergen@gmail.com

Theo van Dijk (financiën)
t.dijk87@upcmail.nl
06-229 11 258

 

Beschrijving: Beschrijving: Pijl

Aanmelden voor deelname als kunstenaar aan onze markten

 

Er is erg veel belangstelling om op de Bergense kunstmarkten een kraam te krijgen. Daarom is er sprake van een selectie op basis van kwaliteit en het passend zijn in onze opzet. Voorwaarde voor deelname is in elk geval dat iemand zelf de kunstenaar is die de werken heeft gemaakt.

 

Iemand die op de markt wil staan moet ons informeren over wat men voor werk maakt, welk ervaring men heeft, waar het werk te zien is geweest, met afbeeldingen (verstuurd per e-mail of via een transfersite) laten zien wat het werk inhoudt en eventueel (als men al op markten heeft gestaan) hoe de kraam er uitziet. Wij willen ook het adres van een eventuele website weten.

 

E-mail: kunst10daagsemarkt@gmail.com

Bellen wordt niet op prijs gesteld.

 

De opbouw door kraamhouders is vanaf 9.30 uur. Kramen die om 11 uur nog niet bezet zijn worden aan anderen verstrekt zonder het recht van terugbetaling voor de aanvankelijke kraamhouder. Opruimen is pas toegestaan vanaf 17 uur. De marktleiding geeft daarbij eventueel bindende aanwijzingen wie zijn auto mag halen op welk moment.

 

Beschrijving: Beschrijving: Pijl

Links

Kunstmarkten Spaarndam

Paul Marselje

 

Algemene voorwaarden Professionele Kunstmarkten Bergen NH

 

1.   Begrippen en ingangsdatum

a.    De Kunstmarkten worden georganiseerd door Paul Marselje en Theo van Dijk, hierna verder te noemen ‘organisatie’;

b.    Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 maart 2012.

 

2.   Ballotage

Om de kwaliteit van de kunstmarkt hoog te houden is er sprake van ballotage. De ballotage verloopt in twee fasen:

a.    De organisatie beoordeelt het werk van verzoeken tot deelname aan de hand van ingezonden foto’s of afbeeldingen op de website. Dit leidt tot afwijzing of eenmalige deelname. Foto’s worden na beoordeling retour gezonden als er voldoende postzegels voor retourzending zijn ontvangen. Door toezending van beeldmateriaal geeft de kunstenaar de organisatie toestemming om dit materiaal te gebruiken voor promotie van de kunstmarkten;

b.    Over afwijzing wordt niet inhoudelijk gecorrespondeerd;

c.    Tijdens de onder a. van dit artikel genoemde eenmalige deelname wordt het werk en de presentatie ervan door enkele deelnemende kunstenaars beoordeeld. Bij een positieve beoordeling wordt de kunstenaar opgenomen in het bestand, van waaruit eventuele uitnodigingen voor een volgende markt worden geselecteerd.

 

3.   Toegelaten producten op de markt

a.    Om voor deelname in aanmerking te komen moeten de aangeboden kunstzinnige producten door exposant zelf zijn vervaardigd. Het is dus niet toegestaan door derden vervaardigde kunst te koop aan te bieden. De kraam dient bemand te worden door de maker van de aangeboden kunst;

b.    De artikelen moeten aangeduid kunnen worden als unica, dan wel als kleine ambachtelijke vervaardigde series. Dus geen artikelen die duidelijk kenmerken vertonen van massaproductie;

c.    Kaarten van eigen werk mogen worden aangeboden, echter met dien verstande dat deze ter ondersteuning dienen van de verkoop van origineel werk zoals onder b. van dit artikel bedoeld;

d.    Het tentoonstellen en ter verkoop aanbieden van kleding, sjaaltjes, hoedjes, vilt-artikelen en dergelijke is niet toegestaan;

e.    De interpretatie van wat te koop mag worden aangeboden is slechts ter beoordeling aan de organisatie. Deze behoeft hierover geen inhoudelijke uitleg te geven.

 

4.   Locatie, opbouw en inrichting

a.    De kunstmarkt wordt gehouden rond de ruďnekerk in Bergen tussen 11.00 tot 17.00 uur

b.    De kramen worden tussen 09.30 en 11.00 ingericht. De organisatie kan dwingende eisen stellen aangaande de periode waarbinnen bepaalde kraamhouders dienen op te bouwen. Wie zich niet aan deze eventueel gestelde tijden houdt kan worden geweigerd om op te mogen bouwen en deel te nemen, zonder dat dit tot restitutie van kraamgeld leidt;

c.    Er mag niet voor 17.00 uur ingepakt of ontruimd worden, tenzij de organisatie daarvoor toestemming geeft;

d.    De kraam is bij benadering 4 m lang, 1m breed en 0,8 m hoog. Er is verlichting in de kraam aanwezig, maar geen elektriciteit. Elektriciteit kan met eigen verlengsnoeren worden betrokken van centrale kasten of via een adapter uit de fitting van een lamp. Voor de adapters moeten kunstenaars zelf zorg dragen. Verlengsnoeren dienen in looppaden degelijk en beloopbaar te zijn afgedekt om struikelen te voorkomen;

e.    De voorzijde van de kraam moet verplicht vanaf het blad tot de grond in het zwart bekleed zijn;

f.     De standplaats moet door de kraamhouder opgeruimd worden achtergelaten. De kraamhouder zorgt zelf voor de afvoer van afval op of rond zijn/haar kraam.

 

5.   Betaling

a.    Voor het voldoen van de kraamhuur wordt een factuur met deelnamebevestiging gezonden;

b.    Betaling per bank dient binnen twee weken vanaf de factuurdatum plaats te vinden op de rekening van de organisatie;

c.    Bij een bij de organisatie binnengekomen annulering tot 14 werkdagen voordat de Kunstmarkt plaatsvindt, wordt het inschrijfgeld minus € 15,- administratiekosten teruggestort. Dit bedrag wordt ingehouden voor elke geannuleerde marktdag. Bij latere annulering wordt het inschrijfgeld niet terug gestort;

d.    Annulering dient schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven.

 

6.   Aansprakelijkheid

a.    De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat voor, tijdens of na de kunstmarkt, zoals aan kunstwerken, kraamhuurders, voertuigen, transportmaterialen of wie of wat dan ook;

b.    Bij een besluit tot afgelasting in verband met weersomstandigheden of andere vormen van overmacht op de dag van de te houden markt zelf, wordt niet tot restitutie van gedeeltelijke of gehele kraamhuur overgegaan, omdat dit wordt gerekend het ondernemersrisico van de exposant/kunstenaar zelf te zijn;

c.    U dient de aanwijzingen van organisatie, politie en brandweer op te volgen.

 

7.   Gebruik van persoonlijke gegevens

a.    Door in te schrijven en deel te nemen aan onze markten geeft een deelnemer zonder enige uitsluiting toestemming aan de organisatie voor het gebruik van daaraan gerelateerde persoonlijke en zakelijke gegevens (naam, website, omschrijving kunstvorm, afbeeldingen, achtergrondinformatie e.d.) in publiciteit en op onze website en sociale media.

 

8.   Slotbepalingen

a.    Door een verzoek tot deelname aan één of meer markten van de organisatie stemt men in met deze algemene voorwaarden;

b.    Het niet naleven van het in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of het niet gehoorzamen van aanwijzingen door de organisatie kan verwijdering en uitsluiting van deelname ook op latere markten tot gevolg hebben;

c.    Daar waar naar de mening van een kraamhuurder of van de organisatie deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist eenzijdig de organisatie. Men is daarbij niet verplicht uitleg over de beslissing te geven.  

 

Beschrijving: Beschrijving: Pijl